image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phổ cập giáo dục năm 2024
Lượt xem: 14

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phổ cập giáo dục năm 2024

Mục đích: Cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp cơ bản về công tác phổ cập năm 2024, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong tiểu ban phổ cập thực hiện điều tra, thống kê các số liệu, lập hồ sơ và báo cáo kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Xác định phổ cập giáo dục là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị nhằm tạo nền tảng dân trí vững chắc để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát triển KT-XH của phường nói riêng và của quận nói chung. 

- Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, phổ cập trung học và nghề, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn. Đảm bảo cân đối tỷ lệ huy động vào học các loại hình: phổ thông, trung học chuyên nghiệp và trường nghề. Tăng tỷ lệ huy động vào trường nghề.

 - Đảm bảo tính chính xác, thống nhất trong quá trình điều tra, nhập dữ liệu báo cáo, thống kê số liệu phổ cập vào hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của Bộ giáo dục và Đào tạo. 

 - Hoàn thiện hồ sơ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2024 chuẩn bị đón đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục năm 2024 của các cấp.

 Yêu cầu: - Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các thành viên Ban chỉ đạo của phường, các phòng, ban, ngành, đơn vị, các nhà trường chủ động triển khai thực hiện hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đề ra. 

- Công tác triển khai phải được thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đồng thời phải thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, đôn đốc và tự đánh giá để có sự điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị. 

- Đảm bảo tính chính xác, thống nhất trong quá trình nhập dữ liệu, báo cáo, thống kê số liệu phổ cập giáo dục và tổ chức kiểm tra công nhận hàng năm đúng tiến độ thời gian theo qui định tại Nghị định 20/NĐ-CP.

Tài liệu đính kèm

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới