image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động tham gia tại lễ hội Từ Lương Xâm - năm 2024
Lượt xem: 5

Tổ chức các hoạt động tham gia tại lễ hội Từ Lương Xâm - năm 2024

Mục đích

 - Tiếp tục tuyên truyền giới thiệu sâu rộng trong nhân dân về thân thế, sự nghiệp và công lao to lớn của người anh hùng dân tộc Ngô Quyền, về chiến thắng Bạch Đằng lịch sử năm 938 và Di tích Từ Lương Xâm - Đại bản doanh của Đức Vương Ngô Quyền. 

- Khơi dậy niềm tự hào dân tộc, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tình yêu quê hương đất nước, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong nhân dân. Qua đó góp phần cùng với chính quyền và nhân dân toàn phường thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội năm 2024. 

- Qua các hoạt động tham gia lễ hội từng bước giới thiệu, quảng bá, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân; góp phần vào sự thành công của lễ hội Từ Lương xâm do quận tổ chức. 

2. Yêu cầu Tổ chức tham gia các hoạt động theo đúng kế hoạch chỉ đạo của UBND quận đảm bảo trang trọng, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn; thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, khơi dậy truyền thống tốt đẹp và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới